top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kallo Works osk:n (y-tunnus: 2280244-2), aputoiminimi Taideagentin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 31.5.2021.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kallo Works osk (jäljempänä “Yritys”)

Y-tunnus: 2280244-2

Luvalahdentie 1

27500 Kauttua

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Annukka Ketola, annukka.ketola@kallo.fi, +358 40 735 3972

3. REKISTERIN NIMI

Tietosuojaseloste kattaa Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisterin.

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakasrekisterin ylläpito sekä henkilön suostumuksella markkinointirekisterin ylläpito. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään enimmillään vuosi asiakassuhteen päättymisestä. Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään niin kauan kuin yrityksellä on toimintaa tai niin kauan kuin henkilön suostumus on voimassa. Markkinointirekisteristä voi poistua pyynnöstä koska tahansa.

Tietoja säilytetään EU:n sisällä. Tiedon säilytykseen käytetään parhaiden käytäntöjen mukaan seuraavia palveluja: Google Analytics, Google Suite, Procountor, Wello, Wix.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivuston käyttökokemusta sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä.

Keräämme Google Analyticsin mainontaominaisuuksia, kuten demografisten tietojen ja kiinnostuksen kohteiden raportointia. Google Analyticsiin tiedonkeruun estäminen on mahdollista selaimen lisäosalla.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page